Co robimy

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych nazywane też potocznie audytem finansowym to kompleksowa sprawdzenie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Takie badanie dostarcza podstaw do stwierdzenia, że sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki. Prawidłowo wykonane badanie sprawozdania finansowego jest podstawowym źródłem informacji dla otoczenia biznesowego, czyli twoich kontrahentów i klientów. Naszą misją w ramach badania sprawozdań finansowych jest wykrycie ewentualnych błędów dzięki czemu pomagamy klientom w ich korygowaniu.

Audyty funduszy unijnych

Firmy, które przy realizacji swoich projektów korzystały z dofinansowania z programów unijnych, muszą pamiętać, że częstym elementem rozliczenia tego wsparcia finansowego jest audyt finansowy. Audyt jest przeprowadzany przez zewnętrznego biegłego rewidenta. Jego rezultatem jest uzyskanie opinii – racjonalnego zapewnienia, że wydatki poniesione w ramach projektu są kwalifikowalne, a realizowany projekt zgodny z umową i wnioskiem.

Usługi atestacyjne i poświadczające

Zgodnie z Kodeksem spółek Handlowych, oprócz badań obligatoryjnych  oferujemy również:

  • badanie Planu połączenia Spółek przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
  • badanie planów przekształcenia spółek oraz przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

a także,

  • ekspertyzy i analizy finansowe i ekonomiczne
  • przegląd sprawozdań śródrocznych

Jak pracujemy

Pełna zgodność z przepisami

Nasze usługi audytorskie wykonujemy w oparciu o polskie i międzynarodowe standardy rewizji finansowej i zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ponadto na bieżąco monitorujemy wszelkie zmiany w tym zakresie. Nasza wieloletnia współpraca z licencjonowanymi doradcami podatkowymi oraz radcami prawnymi pozwala nam na pełne zrozumienie specyfiki każdej firmy i przygotowanie optymalnego rozwiązania problemów i wyzwań naszych klientów.

Doświadczony zespół audytorski

Zespół audytorski Rewimar posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych firm różnej wielkości i o zróżnicowanym profilu działalności. W ramach badania sprawozdania finansowego dużą wagę przywiązujemy do zgodności ksiąg rachunkowych i sprawozdań z wymogami ustawy o rachunkowości. Służymy także radą w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z prawem bilansowym i podatkowym, a nasz zespół odpowiedzialny za audyt pozostaje w stałym kontakcie z Klientem i stara się wyjaśnić oraz udzielić odpowiedzi na każde zadane pytanie pojawiające się w trakcie jak i po.

Specjalistyczne narzędzia

Nasze audyty wykonujemy zgodnie z najwyższymi standardami rewizji finansowej. Wykorzystujemy wypracowane metody i specjalistyczne oprogramowanie dzięki czemu redukujemy czasochłonność procesu i eliminujemy ryzyko błędów. Podnoszenie efektywności prac, zachowanie terminów raportowania to wynik dbałości o jakość przepływu informacji między Zespołem Rewimar, a naszymi Klientami. Takie podejście stanowi kluczowy element budowania partnerstwa pomiędzy stronami procesu badania sprawozdania finansowego.

Doświadczenie i współpraca

Obsługiwane sektory

Przemysł, usługi, transport

Jednostki samorządowe i komunalne

Służba zdrowia

Pozostałe

Współpracujący eksperci

Kancelaria Podatkowa

Dariusz Zygmuntowski


Badając sprawozdania finansowe naszych Klientów korzystamy z doradztwa licencjonowanej kancelarii podatkowej.

A.Kinder K.Kinder A.Gierat Radcowie Prawni spółka partnerska


Badając sprawozdania finansowe naszych klientów korzystamy z doradztwa kancelarii radców prawnych.

Kontakt / Informacje o firmie

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych „Rewimar” Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000162848.
Kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

NIP 956 00 04 481
Regon 870253753

Firma audytorska wpisana na listę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów – Nr ewidencyjny 922.

Sygnatariusz kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości Nr ewidencyjny A-1292.

Zarząd:
Katarzyna Kowalczyk – Prezes Zarządu

Adres:
ul. Szosa Chełmińska 176/4
87-100 Toruń

Kontakt:
tel: 509 461 661
email: rewimar@bbsf.pl


Rewimar

Biuro Badania Sprawozdań Finansowych od 1994 r.